Poland

Herb-Ustawowy.png

Menu główne
· Rodo

Witaj
Login:

Hasło:[ ]

Testy - Logowanie

helion.png

Gry Dydaktyczne

lapps.png

Status GG


Webmaster

Interklasa

interklasa.png

Mój prąd

erato2.png
Tel:. 516994559

Deklaracja dostępności

deklaracja_dostepnosci.pngDEKLARACA DOSTĘPNOŚCI
 
WSTĘP
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:   https://sppotok.cba.pl/news.php
Data publikacji strony internetowej: 01.02.2019 r.
Data ostatniej aktualizacji: 30.12.2020 r.
Dane teleadresowe jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym
23-423 Potok Górny 193
Tel : 84 685 2515
e-mail: potokszkola@poczta.onet.pl
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub braków wymienionych poniżej:
•    filmy pochodzą z kanału Youtube i nie posiadają napisów dla osób głuchych,
•    zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
•    dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
•    część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 
INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
•    możliwość powiększenia liter,
•    mapę strony,
•    podświetlane linki,
 
SKRÓTY KLAWIATUROWE:
 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  APLIKACJE MOBILNE: Brak
DATA I METODA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklarację  sporządzono dnia 30.12.2020r.
Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny.
 
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Kniaź
Tel : 84 685 2515 e-mail: kniazio@poczta.onet.pl   lub Elżbieta Hacia e-mail: potokszkola@poczta.onet.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1.    Przed budynkiem szkoły znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
2.    Plac przed budynkiem szkoły wyłożony jest kostką brukową.
3.    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście. Schody wyposażone są w platformę do transportu osób na wózku inwalidzkim.  Do obsługi platformy potrzebna jest pomoc innej osoby. Szkoła posiada  dodatkowe wejście: boczne od strony kuchni, dolne od strony głównej szkoły w części starszej budynku  – schody nie mają udogodnień dla osób niepełnosprawnych.  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
4.    Wszystkie drzwi są przeszklone, otwierane ręcznie.
5.    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i pomocy przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz nauczyciele w czasie pełnienia dyżuru.
6.    W budynku na każdym poziomie (parter dolny, parter, 1 piętro) znajduje się korytarz umożliwiający poruszanie się na wózku inwalidzkim.
7.    Pomieszczenia administracyjne tj. gabinet dyrektora, pokój nauczycielski znajdują się na piętrze budynku.
8.    W szkole jest jedna klatka schodowa nieprzystosowana do przemieszczania  się osobom na wózku inwalidzkim.
9.    Budynek nie posiada windy.
10.    W szkole są toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
11.    Do sali gimnastycznej prowadzi wejście od strony korytarza szkolnego z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim.
12.    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
13.    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
14.    Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
15.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.

 

e-Dziennik

librus.png

Laboratoria Przyszłości

logo-Laboratoria_Przyszłości_pion_białe.png

E-Learning

elearning.png

E-Podręczniki

ebook.png

Sieciaki.pl

sieciaki_pl.gif

Zeskanuj kod

qrcode

Online
Gości: 3, Użytkowników: 0 ...

Najwięcej online: 22
(Użytkowników: 0, Gości: 22) dnia 26 lis : 17:54

Użytkowników: 16
Najnowszy: iza

Serwis oparty na
e107

Webmaster kni@zio © 2009